Home (Netzarim Logo)

Pâ•qid′  Yi•rәmәyâh′ u & Mor′ i Khai′ im

In front of Beit ha-kәnës′ ët Mo•rësh′ et Âv•ot′  – Yad Nâ•âm•i′ 

Paqid Yirmeyahu & Mori Khaiim in front of Beit K’nesset Moreshet Avot Rainbow Rule
Go Top Home (Netzarim Logo) Go Back

Nәtzâr•im′ … Authentic